Menu
Stäng

03. Förädling

Forskningen inleds med att man implementerar rätt egenskaper. Den framtida genetiken måste förädlas enligt odlarnas behov och sockerindustrins krav. Alla egenskaper, till exempel nematodtolerans och hög sockerhalt, som kan förbättra sockeravkastningen bör förekomma i våra faders- och moderlinjer, de så kallade ”inavelslinjerna”.

För sockerbetsplantor används med fördel ett system med hybridförädling, där de bästa egenskaperna från båda inavelslinjer kombineras. Tack vare vetenskaplig forskning inom förädling och många års erfarenhet kan SESVanderHave se till att nödvändiga egenskaper inavlas.

SESVanderHave Innovation Center (SVIC)

Den här processen inleds på vårt nya SESVanderHave Innovation Center (SVIC) i Tienen, Belgien, en anläggning i världsklass för högteknologisk forskning under glas. På SVIC, som är lika stort som fyra fotbollsplaner, utför SESVanderHaves forskare sitt arbete. Alla möjliga utomhusförhållanden kan återskapas på SVIC, så forskarna kan använda perfekta parametrar och därmed få rättvisande resultat i simuleringar. Vi kan exempelvis exponera sockerbetor för temperaturer på upp till 40 °C, och simulera en kall natt. Vi kan också simulera natt mitt på dagen. Dessa innovativa tekniker gör SVIC till en av de mest avancerade forskningsanläggningarna i den globala jordbruksindustrin, och gör det möjligt för SESVanderHave att öka sin forskningskapacitet och påskynda utvecklingsprocessen för olika sorter.

Inavel börjar med två fertila plantor

Inavel börjar med två fertila plantor, dvs. två plantor med pistill och ståndare. De valda linjerna har redan visat prov på sina goda egenskaper, och väljs ut med stor omsorg från SESVanderHaves omfattande databas över växtförökningsmaterial.

För en av de två plantorna tas ståndarna bort manuellt och denna blir då ”moderplantan”. I en pollentät påse befruktas plantan av en planta från faderslinjen, vilket leder till nya kombinationer av egenskaper.

SESVanderHave - innovation växtförädling svic pollinering
SESVanderHave - innovation växtförädling svic pollinering 3
SESVanderHave - sockerbetor utsäde växtförädling polering
SESVanderHave - innovation växtförädling svic pincett

Hur fungerar det

Vi kontrollerar direkt om fröna innehåller de önskade egenskaperna. Kontrollen äger rum på ett laboratorium för molekylära markörer där vi kontrollerar vad bladprover från ”avkomman” har för genetisk uppsättning, eller DNA. Alla plantor som används för utsädesproduktion kontrolleras, så att vi kan upprätthålla ett ”genetiskt pass” för varje frö och varje planta. Vi vet från början av forskningen vilket frö som kommer att användas i utvecklingsprocessen.

När vi utvecklar dessa inavelslinjer krävs en noga avvägning mellan olika faktorer baserat på sofistikerad forskningsteknik. SESVanderHave har utvecklat de mest innovativa teknikerna för att säkerställa att klassisk förädling, enligt beskrivningen ovan, fungerar effektivt.

Laboratorium för biotisk stresshantering

Bladproverna analyseras till exempel noga med avseende på deras olika egenskaper. När vi märker att en viss ”moderlinje” eller ”faderslinje” är mottaglig för en viss sjukdom utforskar vi dessa faktorer i SVIC:s laboratorium för biotisk stresshantering. I det här laboratoriet kartläggs och testas olika sockerbetssjukdomar på de nya sockerbetssorterna. Plantor som klarar de olika sjukdomstesterna går vidare till nästa fas, medan känsliga plantor kasseras. Grundliga tester genomförs också på SVIC för att fastställa ”abiotiska stressfaktorer”, såsom värme, torka, ljusintensitet, luftfuktighet och fertilitet i våra särskilda odlingskammare för abiotisk stresshantering.

Med hjälp av all insamlad information upprättas en detaljerad beskrivning av varje planta, till exempel tolerans mot biotiska och abiotiska faktorer, faders- och moderlinjernas historia, resultat för de olika egenskaperna, och de viktigaste generna kan sedan kartläggas längs sockerbetans arvsmassa. Detta är precisionsarbete som kräver stora mängder data och expertis. Tack vare den här genkartan kan molekylära markörer tas fram för de viktigaste egenskaperna, vilket ger förädlarna möjlighet att påskynda förädlingscyklerna.