Menu
zatvoriť

Posledná aktualizácia 9. októbra 2020

Zásady ochrany súkromia a osobných údajov

Pre spoločnosť SESVANDERHAVE NV (ďalej ako „SESVANDERHAVE“) sú ochrana súkromia a zabezpečenie osobných údajov mimoriadne dôležité. S osobnými údajmi narábame v súlade s ustanoveniami belgického Zákona o ochrane osobných údajov (the Belgian Personal Data Protection Act, Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel – z 30. júla 2018), Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation - GDPR) z roku 2016 a znením iných platných zákonov, predpisov a pravidiel. Spoločnosť SESVANDERHAVE môže tieto Zásady ochrany osobných údajov občas upravovať. Najnovšiu verziu našich Zásad ochrany osobných údajov vždy nájdete na tejto webovej lokalite.

Kto je zodpovedný za spracovanie vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom údajov v súvislosti so spracovaním nižšie definovaných osobných údajov je spoločnosť SESVanderhave so sídlom na adrese 3300 Tienen, Industriepark 15, IČO 0431.431.749, telefón +32 16 80 82 11.

Aké údaje zhromažďujeme a na aké účely zhromažďujeme, spracúvame a používame vaše údaje?

V prvom rade vás musíme uistiť, že návštevou webovej lokality www.sesvanderhave.com a/alebo www.eshop.sesvanderhave.com neodhalíte svoju identitu; odhalíte iba niektoré údaje, medzi ktoré patria napríklad informácie o vami využívanom poskytovateľovi internetových služieb.

Nižšie nájdete zoznam rôznych nami vykonávaných aktivít spojených so spracovaním.

 • Ak nám pošlete e-mail, osobné údaje (napr. meno, adresu, telefónne číslo atď.), ktoré ste sa nám rozhodli poskytnúť, využijeme na to, aby sme zodpovedali vaše otázky či pripomienky a aby sme spracovali vaše objednávky, resp. ako súčasť plnenia zmluvného vzťahu, a to na základe potreby prijať predzmluvné opatrenia.

Obdobie uchovávania údajov: Vaše osobné údaje uchovávame maximálne 10 rokov po tom, čo vás prestaneme evidovať ako aktívny kontakt.

 • Ak ste sa prihlásili na odber noviniek alebo pozvánok na udalosti organizované našou spoločnosťou – napríklad prostredníctvom žiadosti na našej webovej stránke www.sesvanderhave.com – vaše osobné údaje (meno a e-mailová adresa) využijeme na to, aby sme vám posielali požadované materiály na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu, a to najmä vášho odberu noviniek či informácií o udalostiach.

Obdobie uchovávania údajov: Vaše osobné údaje uchovávame maximálne 10 rokov po tom, čo vás prestaneme evidovať ako aktívny kontakt.

 • V kontexte našich vzájomných obchodných vzťahov vám môžeme novinky či pozvánky zasielať aj z vlastnej iniciatívy, a to napríklad na reklamné účely. Urobíme tak len v prípade potreby uplatniť si náš oprávnený záujem. Naším oprávneným záujmom je zabezpečiť, aby ste boli ako klienti lepšie informovaní o našich aktivitách a produktoch. Ak nechcete dostávať novinky a pozvánky, vždy máte možnosť sa voči tomu vyhradiť.

Obdobie uchovávania údajov: Vaše osobné údaje uchovávame maximálne 10 rokov po tom, čo vás prestaneme evidovať ako aktívny kontakt (pokiaľ nebudete namietať).

 • Vaše osobné údaje (meno, adresa, e-mailová adresa, vami zastupovaná spoločnosť, telefónne číslo) zhromažďujeme a spracúvame pre potreby správy vašej registrácie ako používateľa online obchodu. Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie našich zmluvných záväzkov voči vám. Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné pri vašej registrácii v pozícii používateľa online obchodu. Registrácia sa v opačnom prípade nedá spracovať.

Obdobie uchovávania údajov: Vaše osobné údaje uchovávame až do zmazania vášho účtu, prípadne desať rokov po dátume vašej poslednej aktivity.

 • Osobné údaje (meno, adresa, e-mailová adresa, vami zastúpená spoločnosť, údaje o objednávke, údaje o platbe, číslo zákazníka, DIČ alebo číslo CVR, telefónne číslo) môžeme zhromažďovať a spracúvať na účely súvisiace s poskytovaním našich služieb. Ide napríklad o prípady, keď si na základe plnenie našich zmluvných záväzkov voči vám objednávate produkty prostredníctvom našej webovej stránky alebo niektorého z našich online obchodov.

Obdobie uchovávania údajov: Vaše osobné údaje, ako je napr. objednávka, uchovávame maximálne 10 rokov od poskytnutia služby.

 • Posledným prípadom spracovania vašich osobných údajov je situácia, keď využijete nástroj na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania, prípadne využijete našu webovú stránku na online zaslanie vášho životopisu. Spracovanie vašich osobných údajov je potrebné pri posúdení žiadosti v kontexte prijatia predzmluvných opatrení a pri správe náborovej rezervy na základe potreby vyhovieť nášmu oprávnenému záujmu. Náš oprávnený záujem spočíva v tom, že vás budeme neskôr kontaktovať ohľadom pracovnej príležitosti, ak pre vás nemáme voľné miesto ihneď. Ak nechcete byť súčasťou náborovej rezervy, vždy máte možnosť sa voči tomu vyhradiť.

Obdobie uchovávania údajov: vaše osobné údaje uchovávame maximálne 10 rokov po podaní žiadosti.

Zhromažďujeme výlučne osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s vyššie uvedenými činnosťami.

Prenos vašich osobných údajov

Osobné údaje môžeme na vyššie uvedené účely spracúvať my alebo ktorákoľvek z našich pridružených spoločností v rámci alebo mimo EÚ. Úroveň ochrany osobných údajov ponúkaná niektorými krajinami mimo Európskej únie nezodpovedá úrovni v Európskej únii. Z tohto dôvodu sme vypracovali zmluvné záruky, ktoré zodpovedajú európskemu všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov z roku 2016. Vaše osobné údaje sa nebudú sprístupňovať tretím stranám mimo skupinu SESVANDERHAVE. Výnimkou sú prípady spojené s poskytovaním našich služieb. Osobné údaje sa môžu v prípade potreby preniesť aj tretím stranám mimo skupiny SESVANDERHAVE a tretím stranám v krajinách mimo Európskej únie. V takom prípade zabezpečíme vyššie uvedené zmluvné záruky.

Vaše práva

K dispozícii máte niekoľko druhov práv:

 • Vždy máte právo na prístup k svojim osobným údajom.
 • Vždy máte právo na opravu svojich osobných údajov.
 • Máte právo na vymazanie svojich osobných údajov.
 • Máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa týkajú vašej osoby.
 • Máte právo namietať spracovanie svojich osobných údajov.
 • Vždy máte právo odvolať svoj súhlas v prípadoch, keď k spracovaniu vašich osobných údajov dochádza na základe vášho súhlasu.
 • Vždy máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.
 • Máte právo na prenosnosť údajov.

Požiadavky na tieto úpravy môžete posielať na adresu SESVANDERHAVE N.V., FOA Privacy, Industriepark Soldatenplein Zone 2 Nr 15, 3300 Tienen, BELGICKO alebo privacy@sesvanderhave.com.

Vždy máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu v mieste vášho pobytu. Príklad pre Belgicko:

Data Protection Authority
Drukpersstraat 35 - Rue de la Presse 35
1000 Brusel
contact@apd-gba.be
Tel. +32 2 247 48 00.
https://www.dataprotectionauthority.be/
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)

Externé odkazy

Naša webová stránka môže príležitostne obsahovať odkazy na stránky tretích strán. Spoločnosť SESVANDERHAVE nemá žiadny vplyv na obsah ani dizajn lokalít externých poskytovateľov. Na uvedené lokality sa tieto Zásady ochrany osobných údajov nevzťahujú. Návšteva týchto odkazov je na vaše vlastné riziko.

Zabezpečenie vašich údajov

Spoločnosť SESVANDERHAVE prijala príslušné technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrániť osobné údaje pred stratou alebo akoukoľvek formou nezákonného spracovania.