Menu
Zamkinij

Ostatnia aktualizacja: 9 października 2020 r.

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych to bardzo ważne aspekty dla firmy SESVANDERHAVE NV/SA (dalej „SESVANDERHAVE”). Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z belgijską ustawą o ochronie danych osobowych (the Belgian Personal Data Protection Act, Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel – 30 lipca 2018 r.), ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z 2016 r. (RODO - General Data Protection Regulation) oraz innymi obowiązującymi przepisami, uregulowaniami i zasadami. Firma SESVANDERHAVE zastrzega sobie prawo do aktualizacji treści niniejszej Polityki prywatności co pewien czas. Najnowsza wersja Polityki prywatności jest zawsze dostępna w tej witrynie.

Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych?

Administratorem wskazanych poniżej danych osobowych użytkowników jest firma SESVanderhave z siedzibą pod adresem at 3300 Tienen, Industriepark 15, nr spółki 0431.431.749, tel. +32 16 80 82 11.

Które dane gromadzimy oraz w jakim celu gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane użytkowników?

Przede wszystkim potwierdzamy, że samo odwiedzenie witryny www.sesvanderhave.com i/lub www.eshop.sesvanderhave.com nie powoduje ujawnienia tożsamości użytkownika, a jedynie ujawnia wybrane informacje, m.in. takie jak dostawca Internetu, z którego usług korzysta.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat różnych operacji przetwarzania, jakie wykonujemy.

 • W przypadku gdy użytkownik wyśle do nas wiadomość e-mail, dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu itp.), które nam przekaże, wykorzystamy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub uwagi oraz do realizacji zamówień bądź w ramach realizacji umowy, kierując się koniecznością podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy.

Okres przechowywania danych: dane osobowe użytkownika przechowujemy przez okres wynoszący do 10 lat po tym, jak użytkownik przestanie się z nami kontaktować.

 • Jeśli użytkownik dokona subskrypcji newslettera lub zdecyduje się na otrzymywanie zaproszeń na wydarzenia organizowane przez firmę, na przykład wysyłając zgłoszenie za pośrednictwem witryny www.sesvanderhave.com, wówczas wykorzystamy jego dane osobowe (imię i nazwisko oraz adres e-mail) do przesyłania wiadomości, które chciał otrzymywać, kierując się koniecznością wykonania umowy zawartej z użytkownikiem, w szczególności w odniesieniu do subskrypcji naszego newslettera lub udziału w wydarzeniach.

Okres przechowywania danych: dane osobowe użytkownika przechowujemy przez okres wynoszący do 10 lat po tym, jak użytkownik przestanie się z nami kontaktować.

 • W kontekście relacji handlowych z klientami możemy z własnej inicjatywy wysyłać newslettery lub zaproszenia, na przykład w celach promocyjnych, kierując się potrzebą promowania naszego uzasadnionego interesu. Naszym uzasadnionym interesem jest lepsza obsługa klientów poprzez informowanie ich na bieżąco o naszych działaniach i produktach. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać naszych newsletterów i zaproszeń, zawsze może się temu sprzeciwić.

Okres przechowywania danych: dane osobowe użytkownika przechowujemy przez okres wynoszący do 10 lat po tym, jak użytkownik przestanie być naszym aktywnym klientem (chyba że użytkownik sprzeciwi się temu).

 • Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkownika (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nazwę firmy, na której rzecz działa użytkownik, numer telefonu) w celu zarządzania jego rejestracją jako użytkownika sklepu internetowego. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest konieczne do wykonania zawartej z nim umowy. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest konieczne do dokonania jego rejestracji jako użytkownika sklepu internetowego; w przeciwnym razie nie ma możliwości zarządzania rejestracją użytkownika.

Okres przechowywania danych: dane osobowe użytkownika przechowujemy do momentu skasowania przez niego konta lub przez 10 lat po zakończeniu jego aktywności.

 • Możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nazwę firmy, na której rzecz działa użytkownik, dane dotyczące zamówienia, dane dotyczące płatności, numer klienta, numer VAT lub numer CVR, numer telefonu) w celach związanych ze świadczeniem naszych usług, np. gdy użytkownik zamówił produkty za pośrednictwem naszej witryny lub w którymkolwiek z naszych sklepów internetowych, kierując się koniecznością wykonania umowy zawartej z użytkownikiem.

Okres przechowywania danych: dane osobowe użytkownika przechowujemy przez okres wynoszący do 10 lat po zakończeniu świadczenia usługi, np. realizacji zamówienia.

 • Dodatkowo, jeśli użytkownik będzie aplikował o pracę lub prześle nam swoje CV za pośrednictwem naszej witryny, jego dane osobowe będziemy przetwarzać w celu oceny jego aplikacji w kontekście podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy oraz w celu stworzenia rezerwy na potrzeby późniejszego naboru, kierując się koniecznością realizacji naszego uzasadnionego interesu. Nasz uzasadniony interes polega na skontaktowaniu się z użytkownikiem w późniejszym czasie, jeśli w danym momencie nie dysponujemy wolnymi stanowiskami do obsadzenia. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody, aby uwzględniono go w rezerwie na potrzeby późniejszego naboru, zawsze może się temu sprzeciwić.

Okres przechowywania danych: dane osobowe użytkownika przechowujemy przez okres wynoszący do 10 lat po wysłaniu przez niego aplikacji.

Gromadzimy wyłącznie te dane osobowe, które są konieczne w związku z opisanymi powyżej czynnościami.

Przekazywanie danych osobowych użytkownika

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas lub przez jeden z naszych podmiotów stowarzyszonych, zarówno na terenie UE, jak i poza nim, w celach określonych powyżej. Ze względu na to, że niektóre kraje spoza Unii Europejskiej nie zapewniają ochrony danych osobowych na poziomie zbliżonym do Unii Europejskiej, zastosowaliśmy zabezpieczenia umowne, tak aby zapewnić przestrzeganie europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 2016 r. Nie przekazujemy danych osobowych poza Grupę SESVANDERHAVE, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne w związku ze świadczonymi przez nas usługami. Dane osobowe mogą ponadto w razie potrzeby być przekazywane stronom trzecim poza Grupą SESVANDERHAVE oraz stronom trzecim w krajach spoza Unii Europejskiej. W takich przypadkach zadbamy o wspomniane wyżej zabezpieczenia umowne.

Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługuje szereg praw takich jak:

 • Użytkownik zawsze ma prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 • Użytkownik zawsze ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych.
 • Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych.
 • Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania związanych z nim danych osobowych.
 • Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 • Użytkownik zawsze ma prawo do wycofania swojej zgody, gdy przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się na podstawie jego zgody.
 • Użytkownik zawsze ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 • Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych.

Wnioski w tym zakresie należy kierować do SESVANDERHAVE N.V., FOA Privacy, Industriepark Soldatenplein Zone 2 Nr 15, 3300 Tienen, BELGIA lub na adres privacy@sesvanderhave.com.

Użytkownik może zawsze złożyć skargę do organu nadzorczego w miejscu zamieszkania. W Belgii takim organem jest:

Organ ds. ochrony danych osobowych
Drukpersstraat 35 - Rue de la Presse 35
1000 Bruksela
contact@apd-gba.be
Tel. +32 2 247 48 00.
https://www.dataprotectionauthority.be/
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)

Linki zewnętrzne

W naszej witrynie mogą znajdować się linki przekierowujące do witryn stron trzecich. Firma SESVANDERHAVE nie ma wpływu na treść ani wygląd witryn zewnętrznych. Niniejsza Polityka prywatności nie obowiązuje w przypadku takich witryn. Użytkownik korzysta z linków na własne ryzyko.

Bezpieczeństwo danych

Firma SESVANDERHAVE zastosowała odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed ich utratą oraz wszelkimi formami przetwarzania niezgodnego z prawem.