Menu
sluiten

Laatst bijgewerkt op 09 oktober 2020

Beleid inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens

De bescherming van de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens zijn erg belangrijk voor SESVANDERHAVE NV/SA (hierna "SESVANDERHAVE"). Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018, de Algemene verordening gegevensbescherming van 2016 (AVG) en de bepalingen van andere geldende wetten, verordeningen en regels. SESVANDERHAVE kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Op deze website kunt u altijd de laatste versie van ons privacybeleid bekijken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

SESVanderhave, met hoofdkantoor gevestigd te 3300 Tienen, Industriepark 15, ondernemingsnummer 0431.431.749, telefoon +32 16 80 82 11, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hieronder gedefinieerd.

Welke gegevens verzamelen wij en met welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw gegevens?

Ten eerste kunnen we u verzekeren dat gewoon een bezoek aan onze website www.sesvanderhave.com en/of www.eshop.sesvanderhave.com niet uw identiteit prijsgeeft, maar slechts enkele gegevens zoals onder andere de internetprovider die u gebruikt.

Hieronder vindt u de verschillende verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren.

 • Als u ons een e-mail stuurt, gebruiken wij de persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer enz.) die u aan ons verstrekt om te antwoorden op uw vragen of opmerkingen en om uw bestellingen te verwerken, of in het kader van de uitvoering van een contract, op basis van de noodzaak om precontractuele maatregelen te nemen.

Bewaartermijn van de gegevens: Wij bewaren uw persoonsgegevens tot 10 jaar nadat u inactief bent geworden als contact.

 • Als u zich aanmeldt voor het ontvangen van nieuwsbrieven of uitnodigingen voor evenementen van ons bedrijf, bijvoorbeeld via de applicatie op onze website www.sesvanderhave.com, zullen wij uw persoonsgegevens (naam en e-mailadres) gebruiken om u de gevraagde communicatie te sturen, op basis van de uitvoering van de overeenkomst met u, met name uw inschrijving op onze nieuwsbrieven of evenementen.

Bewaartermijn van de gegevens: Wij bewaren uw persoonsgegevens tot 10 jaar nadat u inactief bent geworden als contact.

 • In het kader van onze commerciële relatie met u, kunnen wij u ook op eigen initiatief nieuwsbrieven of uitnodigingen sturen, bijvoorbeeld voor promotiedoeleinden op basis van de noodzaak om ons legitieme belang te behartigen. Ons legitieme belang bestaat erin u als klant een betere service te bieden door u op de hoogte te houden van onze activiteiten en producten. Indien u deze nieuwsbrieven en uitnodigingen niet wenst te ontvangen, kunt u zich hier altijd tegen verzetten.

Bewaartermijn van de gegevens: Wij bewaren uw persoonsgegevens tot 10 jaar nadat u inactief bent geworden als klant (tenzij u daar bezwaar tegen maakt).

 • Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres, bedrijf waarvoor u handelt, telefoonnummer) om uw registratie als gebruiker van de webwinkel te beheren. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u. De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om u te registreren als gebruiker van de webwinkel, anders kan uw registratie niet worden beheerd.

Bewaartermijn van de gegevens: Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u uw account verwijdert of na tien jaar inactiviteit.

 • Wij kunnen persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres, bedrijf waarvoor u handelt, bestelgegevens, betalingsgegevens, klantnummer, btw-nummer of CVR-nummer, telefoonnummer) verzamelen en verwerken in verband met onze dienstverlening, bijvoorbeeld als u producten bestelt via onze website of een van onze webwinkels, op basis van de uitvoering van de overeenkomst met u.

Bewaartermijn van de gegevens: Wij bewaren uw persoonsgegevens tot 10 jaar na de levering van de dienst, bv. een bestelling.

 • Als u ten slotte gebruikmaakt van de mogelijkheid om te solliciteren naar een betrekking of om uw cv online op te sturen via onze website, worden uw persoonsgegevens verwerkt om uw sollicitatie te beoordelen in het kader van het nemen van precontractuele maatregelen en om een wervingsreserve aan te leggen op basis van de noodzaak om ons legitieme belang te behartigen. Ons legitieme belang bestaat erin later contact met u te kunnen opnemen voor een jobaanbieding als er niet onmiddellijk een vacature beschikbaar is. Als u niet wenst te worden opgenomen in de wervingsreserve, kunt u zich hier altijd tegen verzetten.

Bewaartermijn van de gegevens: wij bewaren uw persoonsgegevens tot maximaal 10 jaar na uw sollicitatie.

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn in verband met de hierboven genoemde activiteiten.

Overdracht van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen door ons of door een van onze filialen, zowel binnen als buiten de EU, worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden. Aangezien in sommige landen buiten de Europese Unie het niveau van bescherming van de persoonsgegevens niet vergelijkbaar is met dat van de Europese Unie, hebben wij contractuele waarborgen ingevoerd die voldoen aan de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 2016. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten de SESVANDERHAVE Groep, behalve voor en in verband met onze dienstverlening. Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden buiten de SESVANDERHAVE Groep en indien nodig aan derden in landen buiten de Europese Unie, in welk geval wij voor de bovengenoemde contractuele waarborgen zullen zorgen.

Uw rechten

U hebt verschillende rechten:

 • U hebt altijd recht op toegang tot uw persoonsgegevens.
 • U hebt altijd recht op correctie van uw persoonsgegevens.
 • U hebt recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • U hebt recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • U hebt altijd het recht om uw toestemming in te trekken wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming.
 • U hebt altijd het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden.
 • U hebt recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Aanvragen daarvoor kunnen worden gericht aan SESVANDERHAVE N.V., FOA Privacy, Industriepark Soldatenplein Zone 2 Nr. 15, 3300 Tienen, BELGIË, of privacy@sesvanderhave.com.

U hebt altijd het recht een claim in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van de plaats waar u woont. Voor België is dit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 - Rue de la Presse 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
Tel. +32 2 247 48 00.
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)

Externe links

Onze website kan soms links bevatten die verwijzen naar sites van derden. SESVANDERHAVE heeft geen invloed op de inhoud en het ontwerp van de websites van externe aanbieders. Dit gegevensprivacybeleid is niet van toepassing op die websites. Het bezoeken van deze links gebeurt op eigen risico.

Beveiliging van uw gegevens

SESVANDERHAVE heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van wederrechtelijke verwerking.